CÔNG VĂN SỐ 206/CV-COMA18 NGÀY 20/07/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 VỀ VIỆC: GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN QUÝ II/2020