CÔNG VĂN SỐ 234/CV-COMA18 NGÀY 14/08/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN SOÁT XÉT NĂM 2020