CÔNG VĂN SỐ 61/CV-COMA18 VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020