CÔNG VĂN V/V TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐẠI HỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021