DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VÀ DỰ THẢO BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐHĐCĐTN NĂM 2020