GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019