Lãnh đạo công ty

1.

Họ và tên BÙI QUANG ĐÔNG
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần COMA 18
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc công ty

2.

Họ và tên NGUYỄN ĐÌNH ANH
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần COMA 18
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc