NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA NỘI DUNG PHIÊN HỌP NGÀY 10/11/2023