Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung phiên họp ngày 15/7/2021