NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA NỘI DUNG PHIÊN HỌP NGÀY 20/11/2023