NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 SỐ 55/NQ-HĐQT NGÀY 4/7/2019