NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 V/V THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG PHIÊN HỌP NGÀY 08/01/2021