NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 V/V THÔNG QUA NỘI DUNG PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 18/11/2020