NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 V/V THÔNG QUA VIỆC ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ VỚI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VIDEC TỪ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN KINH ĐÔ