NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA NỘI DUNG PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 09/10/2023