NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA NỘI DUNG PHIÊN HỌP NGÀY 13/6/2022