NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐHĐCĐTN NĂM 2019 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18