NGHỊ QUYẾT SỐ 34/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 25/03/2020