Nghị quyết số: 56/NQ-HĐQT – về việc thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 19/07/2019