NGHỊ QUYẾT SỐ: 61/NQ-HĐQT – VỀ VIỆC THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHIÊN HỌP NGÀY 06/09/2019