NGHỊ QUYẾT SỐ: 68/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT SÀN VĂN PHÒNG TẠI TÒA NHÀ WESTA