NGHỊ QUYẾT SỐ: 72/NQ-HĐQT NGÀY 26/08/2020 CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH LOẠI CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (GIẢI TỎA CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG)