TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NĂM 2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NĂM 2018

1. Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD năm 2017 và kết hoạch SXKD năm 2018

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 & Phương hướng hoạt động năm 2018

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

4. Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực trạng kết quả SXKD năm 2017

5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 & Dự tính thù lao HĐQT, BKS năm 2018

6. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

7. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần COMA18

8. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở

9. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

10. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

11. Dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thàn viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

12. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

13. Báo cáo gia hạn thời gian tổ chức ĐH và thông qua kết quả bầu cử chủ tịch HĐQT, số lượng ủy viên HĐQT

14. Báo cáo về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

15. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018

16.Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần COMA18 năm 2018

17. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần COMA18

18. Mẫu thẻ biểu quyết tại đại hội

19. Phiếu biểu quyết nội dung các vấn đề tại đại hội

20. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

21. Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

22. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021

23. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021

24. Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS

25. Dự thảo Biên bản phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA18 năm 2018

26. Dự thảo Nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần COMA18 năm 2018

27. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ

28. Hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết

29. Hướng dẫn sử dụng phiếu bầu cử

30. Biên bản kiểm phiếu Công ty cổ phần COMA18 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

31. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần COMA18 năm 2018

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related