VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

VĂN KIỆN HỒ SƠ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

– Dự thảo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1Dtj6N-GGB6Pudh1nk6e5Y2cFdsSJHSDm/view?usp=sharing

– Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1R57T0LDng9jq4seD5xewMyH9iPAwtjFk/view?usp=sharing

– Chương trình tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1MK6lNesl08FId3ncofnmCjKXGAtotpDJ/view?usp=sharing

– Dự thảo Báo cáo thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

https://drive.google.com/file/d/1K_1eiT1n7ke2hE1RBczLbZXMoUHL7gAu/view?usp=sharing

– Dự thảo Hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1w_5WvAYqQlZz-wpG_Zo_VmqTzruTDAc2/view?usp=sharing

– Dự thảo Hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1-Tpx5Tf96lsDjUKRBOt3GiIGT3tkpg6m/view?usp=sharing

– Dự thảo Biên bản kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết Công ty cổ phần COMA 18 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1Dn7gNN2Vk30Ht0Vid518aTMaShcFSEX9/view?usp=sharing

– Dự thảo Bảng tổng hợp kết quả biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/10ljLyUQOUAQHWG4P7WT43-yfdlJK_34S/view?usp=sharing

– Dự thảo Báo cáo tiến độ triển khai dự án Kim Thành:

https://drive.google.com/file/d/1IqTg02f3y2OX0F-df65UaX0F2_Q2j0__/view?usp=sharing

– Dự thảo Báo cáo người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn, Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao:

https://drive.google.com/file/d/1BFbpX5WXq77tCpit_tC3p8f0D4k89EKq/view?usp=sharing

– Dự thảo Báo cáo người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần COMA 18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao:

https://drive.google.com/file/d/19_I_Szt4bpFRhE1oDDi7TCXRYSc9GwBr/view?usp=sharing

– Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1DKgEMe4Tii_5q_S9v2THC2IxgLZ08Y9Z/view?usp=sharing

– Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1MJm4RoeOworSsd7cm5JRk7dBQpJfL8IS/view?usp=sharing

– Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐTN năm 2022 Công ty cổ phần COMA 18:

https://drive.google.com/file/d/1MWbNPMDc6fBMdRpD0EM9Jwe4DXRRrNVG/view?usp=sharing

– Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1iZ0PMZpa1R-AAiX_2Y8EVk78DziH3JB0/view?usp=sharing

– Dự thảo Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

https://drive.google.com/file/d/1Vdn36cY7TbR7m7PDTYLtT0jvYPBVo4II/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QE9Q6NIHzPkxsjQiHqtyEin0EluemCSo/view?usp=sharing

– Dự thảo Tờ trình V/v Xin ý kiến hợp tác kinh doanh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành, tỉnh Hải Dương:

https://drive.google.com/file/d/1zjvhuyXKHIVS4NwXHQjTswpe16Ne6-oq/view?usp=sharing

– Dự thảo Báo cáo đề xuất phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1R11N6f7WGmx0XkSUoBkEmTHwtlGuRHA6/view?usp=sharing

– Dự thảo Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1aGQ874Ro1P08i1Pz9CXJYIKrDVSJTO2v/view?usp=sharing

– Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1IL1vxDoHqZbsmiiYqlOWmg_DCRKE-8yJ/view?usp=sharing

– Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1Ob0EiIAzzY5RD4VUY3YTAjgOpCnKGrOs/view?usp=sharing