TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xin vui lòng xem tại các đường link dưới đây:

– Báo cáo người đại diện phần vốn góp tại công ty Hùng Lợi Yên Sơn và công ty cổ phần KCN Kinh Đô:

https://drive.google.com/file/d/1OvJFeH44ayre3rBA0U5dfLxH_uk64ZH6/view?usp=sharing

– Báo cáo người đại diện phần vốn góp tại tại Công ty CP COMA18 – Khu CN Nhuận Trạch:

https://drive.google.com/file/d/1mQX7ULBgeIEg9dZW6DtCN9ElC5IMwlES/view?usp=sharing

– Báo cáo thù lao HĐQT, BKS:

https://drive.google.com/file/d/1pKukkPsMWOw6gAn0hHnzzeffDf4BBmWm/view?usp=sharing

– Dự thảo nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1jXJS_nF-0C6Txcy0U8v2Lyock-AFueO4/view?usp=sharing

– Dự thảo biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1QiaYfv97W2cRDAu_JR2pnHlgVYQrTjQK/view?usp=sharing

– Dự thảo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1t3eNnxHwg1emLCSNZ2GNDo3FL79E87ME/view?usp=sharing

– Mẫu đơn đề cử thành viên BKS:

https://drive.google.com/file/d/1fGGYn6XPA_15EYaZ2zRWgMoVW2rryGYb/view?usp=sharing

– Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT:

https://drive.google.com/file/d/1LJ-1LXMBHKXUj0reKZBqPBf8S-0uSZUo/view?usp=sharing

– Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS, HĐQT:

https://drive.google.com/file/d/14Xi7-a97GtusHMpyfEFLlmwwqJIoVig4/view?usp=sharing

– Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT, BKS:

https://drive.google.com/file/d/1bRkTAYFsg7pgx6_zxbD-l1rC0X0SB96P/view?usp=sharing

– Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu bầu, phiếu biểu quyết:

https://drive.google.com/file/d/1CL44m90BANypAxWsLFN_0CBJypSLad8C/view?usp=sharing

– Tờ trình phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT:

https://drive.google.com/file/d/1AOhERmUYOBZVKW9Y5tBhd-vz1GdVVm7M/view?usp=sharing

– Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

https://drive.google.com/file/d/1BrooIH56Viz-4-pSWRuVCMhZjsdybXYA/view?usp=sharing

– Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy định mới:

https://drive.google.com/file/d/1SpraZ114JoPHVqNPdg668yfNAxtb4sI2/view?usp=sharing

– Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần COMA18 năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1WCt_rQ4dU6TlSklsgp7MaNyYr-9Q8FK7/view?usp=sharing

– Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định mới:

https://drive.google.com/file/d/1YwNcsI0evqnnhgqnXvpoQ0-bUKdvpQ9c/view?usp=sharing

– Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

https://drive.google.com/file/d/19hN7_Yv7ne9O-Wc3hxwtWhWXGhvLKgj2/view?usp=sharing

– Tờ trình phê duyệt quy chế hoạt động của BKS:

https://drive.google.com/file/d/1UsdnCwtdDTJHZUnw7_5z3nS6-wgXErtJ/view?usp=sharing

– Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

https://drive.google.com/file/d/1oyKGP3Pl1Gx9cZ9CRXyKGAYn27T2OLBI/view?usp=sharing

– Chương trình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1ZKt4kNdHDPodykwnMcipyx_PkMoVMCqr/view?usp=sharing

– Các vấn đề biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1WliInMc8JemW2yeH4ZerIYybXbQ0P43S/view?usp=sharing

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related