TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021: THÔNG BÁO MỜI HỌP, GIẤY ỦY QUYỀN