TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐHCĐTN NĂM 2021: NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP, BIÊN BẢN PHIÊN HỌP, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU V/V BẦU THÀNH VIÊN HĐQT&BKS, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BKS, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ, DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THAM GIA ĐHĐCĐ

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐHCĐTN NĂM 2021: NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP, BIÊN BẢN PHIÊN HỌP, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU V/V BẦU THÀNH VIÊN HĐQT&BKS, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BKS, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ, DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THAM GIA ĐHĐCĐ

https://drive.google.com/file/d/1sCmvi4kWis_mdx_NkuTs99DgxUOI2nI-/view?usp=sharing

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related