TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (TIẾP)

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (TIẾP)

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1p3lurby39OXg-5cHjrm7W0f7g7Q3Ptxw/view?usp=sharing

– Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất và thực trạng kết quả SXKD năm 2020:

https://drive.google.com/file/d/1abGnpPlcqnc3wFRecnFhoLWKlNEZeR1v/view?usp=sharing

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1UUCH7NjKWYAOK7xmaq31volyvr28WYrU/view?usp=sharing

– Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1PFy2xvtDzuAqrewj_9_lOsdryFClCRQ7/view?usp=sharing

– Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1mOBXmCe5RikLT96gLWnNgt8e6KAodOgD/view?usp=sharing

– Quy chế bầu cử:

https://drive.google.com/file/d/1b-8JBDrGyojjUTFbKwZ1Z9lfe6gJdYPw/view?usp=sharing

– Hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết các vấn đề, bảng tổng hợp kết quả biểu quyết các vấn đề, biên bản kiểm  phiếu các vấn đề biểu quyết:

https://drive.google.com/file/d/1LKGBuVHtUC34o96C76GAYcG2w1d3eD2u/view?usp=sharing

– Hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu bầu cử, dự thảo biên bản kiểm phiếu v/v bầu cử thành viên HĐQT & BKS, bảng tổng hợp kết quả bầu thành viên HĐQT, bảng tổng hợp kết quả bầu thành viên BKS:

https://drive.google.com/file/d/1KeAxbTmIjJUg7lQUvgG-v-36zdzgLJ-d/view?usp=sharing

– Quy chế tổ chức và hoạt động của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1sb9hRu9YvguZ9jaW83UZ6WyA27iCMQBA/view?usp=sharing

– Báo cáo thường niên (năm báo cáo 2020):

https://drive.google.com/file/d/1h_5nMrrFYjw_k7jkE9sMwUfVOJY-5tjv/view?usp=sharing

– Báo cáo kết quả thực hiện công tác nhân sự Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc năm 2020:

https://drive.google.com/file/d/1_uzUawN7j88dAhN9pB_hKR0Ysf4Fc1PF/view?usp=sharing

– Tờ trình v/v phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

https://drive.google.com/file/d/11Mdbv_etj5EnVR6BMfiPK9mU5G8fn5aV/view?usp=sharing

– Phương án sơ bộ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

https://drive.google.com/file/d/1Bl3Ip5DAuVrkBOctAqHZcgDWiiKv6Xsw/view?usp=sharing

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related