THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019