TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021