TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THOÁI TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HÙNG LỢI 1 VÀ HÙNG LỢI 2