TỜ TRÌNH VỀ VIỆC TÌM KIẾM ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ HOẶC THOÁI TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP TẠI DỰ ÁN KCN NHUẬN TRẠCH